ຂ່າວ

ຂ່າວດີ !! ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ ສຳລັບນັກຮຽນຂາດເຂີນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ

ຂ່າວດີ !! ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ ສຳລັບນັກຮຽນຂາດເຂີນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການລາວ029

#ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີ ມີຈຳນວນຈຳກັດ ສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ
ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການລາວ029
ສະຫມັກໄດ້ແຕ່ວັນທີ 20.11.20 ຫາ 15.12.20 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
ໂອກາດດີໆບໍ່ມີຕະຫລອດ ປິດຮັບວັນທີ 16.12.2020 ເທົ່ານັ້ນ

ຢໍ້າບໍ່ສະດວກຕອບອິນບ໋ອກແລະຄອມເມັ້ນຖ້າສົນໃຈອ່ານເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າມາພົວພັນທຶນດ້ວຍໂຕເອງເທົ່ານັ້ນ

ມາແຕ່ໂຕແລະຫົວໃຈ ຢາກເຮັດວຽກໃນອາຊີບນີ້ແທ້ ເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອກາດ

1.ສາຂາ ວິຊາແຕ່ງອາຫານ 25 ທຶນ
ສາຂາ ການໂຮງແຮມ 20 ທຶນ

2.ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 20 ທຶນ

3.ຮຽນໄລຍະ3ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ

#ເອກະສານປະກອບການຮຽນ

1. ໃບປະກາດປະຖົມ !ຕ້ອງກົງກັນກັບສຳມະໂນຄົວ! ກ໋ອບປີ້ສີ 2ໃບ

2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 2ໃບ

3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວກ໋ອບປີ້ສີ 3ຊຸດ

4. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ 2 ໃບ

5. ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6ໃບ

#ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກຮຽນທຶນ

ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ
ອາຍຸ 18-30 ປີ
ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ
ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນ
ມີພາຫະນະທຽວການ (ຢໍ້າຕ້ອງມີພາຫະນະເພື່ອໃຊ້ໄປເຮັດວຽກຫລັງຮຽນຈົບ )
ສຸຂະພາບຕ້ອງແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຊໍ່າເຮື້ອ

#ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ

ມີເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ
ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ
ມີປະກັນສຸຂະພາບ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ

ຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ
ຫໍພັກຟຣີ ທຸກຄົນຕ້ອງນອນຫໍພັກເພາະເຮົາມີສອນ
ເຄື່ອງບ່ອນນອນ1ຊຸດ
ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດ

# ພິເສດມີສອນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປແລະວິຊາສະເພາະໃຫ້ພາກຄໍ່າ

ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ

.

.

.

ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ 021540545 & 021261566.